Srednja škola Sveti Sava

Dečanska 8 
11103 Beograd (Stari Grad) 
T: 064/812‑9680, 064/812‑9681
M: 011/323‑5259

ZAPOSLENJE U NEMAČKOJ I AUSTRIJI!

35% POPUSTA za prvih 30 učenika!

ŠKOLA ZA SPORTISTE

Priprema za polaganje nemačkog jezika!

Zašto u našu školu

"NAŠA ŠKOLA SVETI SAVA"

 • Nema više brige oko privatnih časova
 • Rad u malim grupama - mentorski rad
 • Poseta škola u inostranstvu i razmena učenika
 • Korišćenje bežičnog interneta
 • Besplatni mobilni telefon i kartica u paketu
 • Video bim u nastavi
 • Sportske aktivnosti
 • Bezbednost učenika u prvom planu
 • Video nadzor, fizičko tehničko obezbeđenje
 • Ekskurzije u zemlji i inostranstvu
 • Posebne pogodnosti za najbolje:
 • Stipendije, nagradna putovanja, laptop, itd.
 • Učenik generacije odlazi, po želji, na usavršavanje jezika u inostranstvo
 • Dostupnost profesora, psihologa i pedagoga
 • Profesionalna orijentacija učenika
 • Dodatni programi za sticanje posebnih znanja, veština i kompetencija
 • Organizujemo pripremu za sticanje međunarodno priznatih sertifikata
 • Formiranje sportskih odeljenja
 • Aktivnim sportistima i umetnicima dostupnost nastavnog materijala, konsultacije i kontakti sa profesorima u skladu sa njihovim potrebama.

Obrazovni profili

ZANIMANJA

Redovno i vanredno školovanje

1. Medicinska sestra - tehničar
2. Medicinska sestra - vaspitač
3. Pedijatrijska sestra
4. Fizioterapeutski tehničar
5. Farmaceutski tehničar
6. Kozmetički tehničar
7. Društveno-jezički smer
8. Smer živi jezici

Gimnazija

1. IT
2. Filološki smer - živi jezici
3. Opšti smer
4. Društveno-jezički smer

REČ DIREKTORA

Vizija naše škole je da obrazuje učenike koji će dobiti nova znanja, kompetencije i veštine, tako da bez problema nastave školovanje na visokoškolskim ustanovama ili se uključe u svet rada.

Za ostvarivanje vizije neophodno je realizovanje nastave primerene vremenu, kao i korišćenje najefikasnijih nastavnih sredstava koja mogu da ispune napred navedene zahteve. Brza, kreativna i uspešna poslovna komunikacija, informatička pismenost je odlika vremena u kome živimo i koje je pred nama. Povezivanje Srbije sa svetom i njeno uključivanje u tokove svetske i evropske integracije podrazumeva odgovarajuću edukaciju i sistem obrazovanja koji podstiče privredni razvoj.

Znam da ste pred odlukom gde da upišete vaše dete. Zabrinuti ste, jer znate da detetu od toga zavisi čitav život. Ako ste se odlučili za našu školu, budite sigurni da ste napravili pravi izbor. Dobra i aktivna komunikacija profesora i učenika i redovna saradnja sa roditeljima, po našem mišljenju i iskustvu, daje najbolje rezultate. Vaše dete će uvek biti u centru naše pažnje, jer želimo da prepoznamo i razvijemo njegove talente i sposobnosti. Podstičemo timski i individualni rad, uvažavanje ljudskih prava, drugarstvo, kulturu ponašanja i naročito poštujemo privatnost naših učenika i roditelja. Znanje koje naši učenici stiču je praktično i odmah primenljivo.

Ako se vaše dete aktivno bavi sportom ili nekom umetnošću i tu vam možemo pomoći. Mi vas u potpunosti razumemo. Formiramo sportska odeljenja u zavisnosti od zanimanja koje vaše dete želi. Obezbeđen je nastavni materijal tako da sportisti i umetnici mogu mirno, bez opterećenja da se bave svojom aktivnošću u slučaju nemogućnosti redovnog dolaska na nastavu. Obezbeđen je kontakt sa profesorima i konsultacije u vezi pređenog gradiva. Sarađivaćemo sa trenerima i mentorima vaše dece i pratiti njihove uspehe na sportskim takmičenjima i drugim manifestacijama.

AKREDITACIJA

Srednja škola "SVETI SAVA" akreditovana je i verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, rešenje br: 022-05-00086/2013-03 od 21.03.2014. čime ispunjavamo sve Zakonom propisane uslove za rad.

O ŠKOLI

NASTAVNICI I SARADNICI

Posebnu pažnju Srednja škola "Sveti Sava" posvećuje izboru nastavnika koji su, pored posedovanja predviđene stručne spreme, propisane odgovarajućim pravilnicima o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi, osposobljeni za primenu odgovarajućih nastavnih metoda, oblika rada i savremenih nastavnih sredstava. Za pojedine nastavne teme biće angažovani eksperti iz tih oblasti.

Nastavnici će se uvek truditi da gradivo prenesu na zanimljiv i jednostavan način. Znanja koja će se sticati biće praktična, savremena i primenljiva. Nastavnici poseduju takve kvalitete i profesionalne veštine da đacima budu uzor i autoritet. Motivisani su i posvećeni da kod svakog učenika podstaknu želju za učenjem, razvojem i napredovanjem.

SAVREMENA ORGANIZACIJA NASTAVE

Srednja škola "Sveti Sava" raspolaže savremenim učilima, nastavnim materijalom i opremom tako da organizuje nastavu baziranu na modernim principima i na dinamičan način. To omogućava da se učenici kroz grupni i individualni rad osposobe za praktičnu primenu znanja, ali i za dalje obrazovanje na kvalitetnim visokoškolskim institucijama.

Evropski i svetski obrazovni standardi podrazumevaju daleko aktivniju ulogu učenika u nastavnom procesu i pristup savremenim informacionim tehnologijama. Zato je opredeljenje Srednje škole "Sveti Sava" da se teorijska nastava i vežbe realizuju tako da učenici mogu da se uključe u dinamične razvojne tokove, kojima se odlikuju savremeni poslovni odnosi. U tom cilju nastavna tehnologija omogućava učenicima da uz pomoć i koordinaciju nastavnika, apstraktne pojmove pretoče u stvarne poslovne i životne primere. Na taj način, putem studije slučaja, stiču se znanja i veštine koja su primenljiva u praksi.

REALIZACIJA PLANOVA I PROGRAMA

Realizacija planova i programa koji zadovoljavaju potrebe za životnim veštinama učenika zasnivala bi se:

 • programima obrazovanja, nastave i učenja koji omogućavaju individualan pristup učenju i uvažavaju razvojne potencijale i mogućnosti učenika,
 • uspostavljanjem funkcionalne veze između sadržaja obaveznih predmeta, kako bi se omogućilo uspešno sticanje stručnih znanja, kompetencija i veština,
 • prilagođavanjem organizacije nastave i uslova rada u školi,
 • razvojem partnerstva putem programskog i organizacionog povezivanja srednjih škola sa kompanijama, tržištem rada i lokalnom zajednicom,
 • kroz različite organizacione oblike nastave (teorijsku nastavu, vežbe, praktičan rad i nastavu u bloku),
 • modernizovanjem školske infrastrukture i unapređenjem uslova za rad i učenje.

S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potrebu kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere i unapređenja zapošljivosti, učenici će biti osposobljavani za:

 • nastavak daljeg školovanja,
 • primenu teorijskih znanja u praksi,
 • efikasan timski rad,
 • preuzimanje odgovornosti za učenje i napredovanje u poslu i karijeri,
 • blagovremeno reagovanje na promenu u okruženju,
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti,
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

DODATNI RAD I FAKULTATIVNA NASTAVA

U okviru redovnih programskih sadržaja Srednja škola "Sveti Sava" se opredelila da granicu između obrazovnih profila učini elastičnijom. To je u izvesnoj meri moguće ostvariti savremeno osmišljenom koncepcijom izborne nastave, a u većoj meri intenziviranjem dodatnog rada i obogaćivanjem fakultativne nastave.

Škola se opredeljuje da fakultativnu nastavu organizuje kroz grupni i individualni rad, shodno potrebama, potencijalima i interesovanjima.

 • Veština prezentacije,
 • Veštine verbalne i neverbalne komunikacije,
 • Timski rad,
 • Besplatna priprema za upis na fakultete.

SARADNJA SA OKRUŽENJEM

Bogate i sadržajne veze sa drugim školama i visokoobrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu daju velike mogućnosti učenicima Srednje škole "Sveti Sava" da ostvare značajnu prednost, kako u sticanju pravnog i praktično primenljivog znanja, tako i u jasno trasiranim mogućnostima za dalje školovanje.

Pored ovih aktivnosti, Škola će posebno razvijati saradnju sa srodnim institucijama, što će omogućiti razmenu stručnog nastavničkog kadra, razmenu iskustava i saradnju učenika.

EKSKURZIJE I PUTOVANJA

Srednja škola "Sveti Sava" organizuje ekskurzije, posete brojnim kulturnim i sportskim aktivnostima, posete izložbama, sajmovima, pozorišnim predstavama i filmskim projekcijama, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, a učenici naše škole odlučuju gde će ići u skladu sa nastavnim planom i programom.

PROCEDURA UPISA ZA REDOVNO ŠKOLOVANJE

 • Prijava za upis
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo osnovne škole
 • Lekarsko uverenje za upis u srednju školu
 • Potpisan ugovor sa školom o školovanju

Uplatom školarine đacima su obezbeđeni:

 • Doktor u školi
 • Savremeno opremljeni kabineti
 • Udžbenici i osnovni pribor za rad
 • Mogućnost korišćenja opreme i tehnike u toku školske godine: internet, laptop, video bim
 • Dopunska ili dodatna nastava nedeljno - dva časa
 • Časovi fizičkog vaspitanja u Sportskom centru
 • Elektronski dnevnik
 • Praksa u uspešnim domaćim preduzećima
 • Posete kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama
 • Klub za učenike

PROCEDURA UPISA ZA VANREDNO ŠKOLOVANJE

Vanredno školovanje (ako želite da nastavite prekinuto školovanje, ako se aktivno bavite sportom, zaposleni ste ili neki drugi razlog)
Potrebna dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Svedočanstvo osnovne škole
 • Svedočanstva prethodno završenog razreda

DOKVALIFIKACIJA I PREKVALIFIKACIJA

Škola će moći da odgovori i potrebama dokvalifikacije, a posebno prekvalifikacije za sva zainteresovana lica koja, u vremenu brzih tehnoloških promena i potrebe promene radnog mesta, žele da dobiju kvalitetno obrazovanje i uspešno se zapošljavaju.

U školi u kojoj će se obrazovati navedeni profili učenici će imati mogućnost da kroz fakultativne predmete, a i preko diferencijalnih ispita prelaze iz jednog obrazovnog profila u drugi. Na taj način se otvaraju veće mogućnosti izbora za dalje školovanje, kao i za eventualnu promenu odluke u izboru željenog zanimanja.

Prekvalifikacija (ako hoćete da promenite zanimanje u okviru istog ili drugog područja rada)

 • Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III, IV razred)
 • Diploma maturskog ili završnog ispita
 • Izvod iz matične knjige rođenih

Dokvalifikacija (ako ste završili trogodišnju školu i želite da nastavite i završite četvorogodišnju školu)

 • Svedočanstva prethodnog obrazovnog profila (I, II, III razred)
 • Diploma završnog ispita
 • Izvod iz matične knjige rođenih

NOSTRIFIKACIJA DIPLOMA STEČENIH U INOSTRANSTVU

Ako je vaše dete završilo srednju školu u inostranstvu možemo vam pomoći oko procedure nostrifikacije diplome i svedočanstva u cilju priznavanja diploma određenog zanimanja, radi zapošljavanja ili nastavka školovanja na visokoškolskim ustanovama u Srbiji.

Na programe prekvalifikacije i dokvalifikacije se možete upisati tokom cele godine.

Redovan učenik koji želi da pređe na vanredno školovanje može to uraditi u toku školske godine uz saglasnost roditelja i odobrenje direktora škole. Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

DODATNE USLUGE

 • Ekskurzije učenika,
 • Seminari i kursevi u organizaciji škole,
 • Rad sa nadarenim učenicima.

Budite prvi koji će ostaviti recenziju!

Vaše iskustvo može pomoći drugim korisnicima PlanPlus‑a.

Molimo Vas da se ulogujete preko društvenih mreža ili kao PlanPlus korisnik, kako bi Vaša recenzija bila objavljena na ovoj strani.

Vaša recenzija

Ulogovani ste kao Log Off?
Vaša ocena
Kliknite da ocenite
© 1998-2021 Contrast Uslovi korišćenja Privatnost