Besplatna pravna pomoć Beograd

Filter

Besplatna pravna pomoć Beograd

Besplatna pravna pomoć sastoji se od pružanja pravnih saveta, sastavljanja podnesaka, zastupanja i odbrane. Pružanje pravnog saveta je objašnjenje o načinu i mogućnostima rešavanja pravne stvari pred sudom ili u postupku mirnog rešavanja spora. Sastavljanje podnesaka je izrada pismenih izjava kojim se pokreće postupak pred sudom (sastavljanje tužbe, zahteva, predloga, molbe, žalbe, prigovora). Zastupanje je pravna radnja koju preuzima ovlašćeni advokat za korisnika besplatne pravne pomoći pred sudom ili u slučaju mirnog rešavanja spora. Odbrana je zastupanje osumljičenog, optuženog ili  okrivljenog koja se vodi zbog sumnje da je izvršeno krivično delo ili prekršaj.

Često je slučaj da građani koji imaju problem ne znaju kome da se obrate i smatraju da pružanje pravne pomoći ili pravnog saveta od advokata, uvek previše košta. Međutim, mnogi korisnici ostvaruju mogučnost na pružanje besplatne pravne pomoći što je utvrđeno Zakonom i primenjuje se od 01. oktobra 2019. godine. Ovde možete pronaći spisak advokata sa korisnim linkovima i brojevima telefona koji pružaju besplatnu pravnu pomoć.

Najčešće postavljana pitanja

  • Ko ima pravo na besplatnu pravnu pomoć?
  • Zakon je utvrdio tri kategorije građana koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć i advokata. U prvoj grupi su građani koji primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, dok su u drugoj grupi građani sa malim primanjima koji su na nivou potreba za socijanom pomoći ili dečijim dodatkom, pa nisu u mogućnosti da sami plaćaju advokata. Treću grupu korisnika besplatne pravne pomoći čine ranjive grupe među kojima su deca, invalidi, žrtve porodičnog nasilja, organizovanog kriminala, azilanti, izbeglice i drugi.
  • Kako se ostvaruje pravo na besplatnu pravnu pomoć?
  • Zahtev za pružanje besplatne pravne pomoć podnosi se u opštini, i tom prilikom se podnose i dokazi o primanju socijalne pomoći, ukupna imovina i ostali dokazi. Pravnik odlučuje da li postoji pravo na ostvarivanje besplatne pravne pomoći, zatim se tražilac upućuje kod advokata od kojeg se dobija besplatna pravna pomoć ili u službu lokalne samouprave. Rok za odluku je osam dana, dok je u hitnim slučajevima rok i do tri dana.
  • Besplatna pravna podrška?
  • Ukoliko imate samo neduomice šta raditi u određenim slučajevima ili Vam je potreban savet u pravnoj proceduri, pravnik Vas može uputiti i na nevladine organizacije, kod javnog beležnika i medijatora. Advokatske kancelarije takođe Vas mogu bespatno posavetovati i pojasniti određene procedure ukoliko imate problem koji podrazumeva davanje informacija, popunjavanje formulara ili pravni savet.
Niste pronašli firmu koju ste tražili?

Upis novih objekata na PlanPlus je uvek dobrodošao.